Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

25 miljard besparingen op onze kap? Neen aan de dictatuur van de banken en speculanten! PDF Print Email
Geschreven door SAP op dinsdag, 28 september 2010

Nadat ze de echte schuldigen voor de crisis, de banken en speculanten, gered hebben met ons belastinggeld, willen de regeringen vandaag de rekening laten betalen door de slachtoffers van de crisis. We mogen dit niet pikken!

Een sociale achteruitgang zonder voorgaande

Overal in Europa hebben de patroons een brutaal soberheidsoffensief gelanceerd. Ze krijgen hierbij alle steun van de regeringen en de Europese Unie. Loonsverminderingen, afbraak van de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen, verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd, verhoging van de BTW, vermindering van het aantal ambtenaren, gemakkelijker maken van ontslagen, … In Engeland wordt zelfs de steun aan kinderen die in armoede leven veminderd.

Ze willen onze sociale rechten vernietigen en de klok honderd jaar terugdraaien!

In België heeft de regering meer dan 22 miljard uitgegeven om de banken te steunen, zonder enige tegenvoorwaarde. En nu willen ze 25 miljard besparen op onze kap, door onze sociale rechten af te pakken, onze lonen en pensioenen te verminderen, onze publieke voorzieningen af te bouwen? Dit gebeurt niet om onze spaarcenten of onze jobs veilig te stellen.

De besparingen dienen om een kapitalistisch systeem veilig te stelen waarin de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden!

HOOG TIJD VOOR SOCIAAL VERZET!

Kleine lonen, gemiddelde lonen, uitkeringsgerechtigden, ambtenaren, gepensioneerden, werklozen, mannen en vrouwen, Belgen en migranten, jongeren en ouderen: we liggen allemaal onder vuur. De kapitalisten zijn een heel kleine minderheid in de wereld, maar ze komen verenigd op voor hun fundamentele belangen. Hoog tijd dat we het zelfde doen!

Gezamenlijke strijd tegen de besparingen begint bij het ondersteunen en veralgemenen van het verzet. Elke actie, elke eis tegen de besparingen, elke staking verdient de steun van de rest van de werkende bevolking. Samen in sociaal verzet voor onze rechten!

Eenheid van ACV en ABVV: Op naar de algemene staking

Het patronaat en de regeringen verstaan maar één taal, die van de krachtsverhoudingen. Tegenover de omvang van hun aanvallen moet ook het sociaal verzet op niveau van de inzet zijn. Het ABVV en ACV moeten voluit de belangen van hun leden verdedigen, niet die van hun «politieke vrienden» in de verschillende regeringen. De vakbonden kunnen de motor zijn van een algemene, interprofessionele mobilisatie. Een mobilisatie naar een algemene staking voor het intrekken van alle besparingen op kap van de werkende bevolking en de uitkeringsgerechtigden. Waartoe dienen onze vakbonden anders? De Europese vakbondsbetoging in Brussel op 29 september moet het begin, en geen eindpunt, zijn van zulke beweging!

DE PRIORITEITEN OMDRAAIEN

Laat ons vertrekken van de noden van de grote meerderheid van de bevolking (de werkenden, gepensioneerden, zieken en gehandicapten, de werklozen), niet van de winsthonger van een kleine minderheid. Laat ons de rijkdom radikaal herverdelen, door het geld te halen waar het zit:

1. Verhoging van de lonen – 1.500 euro minimum voor iedereen; een sociale uitkering van 1.200 euro netto per maand minimum voor een alleenstaande.

2. Jobs redden door het werk te herverdelen: 32-urenweek voor iedereen, met behoud van loon en compenserende aanwervingen.

3. Recht op vervroegd pensioen op 55 en op pensioen op 60. Pensioenen berekend op 75% van het loon tijdens de 5 beste jaren van de beroepsloopbaan.

4. Algemeen verbod op afdankingen.

5. De Sociale Zekerheid behoort de werkende klasse toe. De bijdragen voor de RSZ zijn uitgesteld loon. Stop de vermindering van de patronale bijdragen. De RSZ moet door de werkende bevolking en haar organisaties zelf beheerd worden.

6. Afschaffing van de notionele intrestaftrek. Opheffing van het bankgeheimen. Voor een vermogenskadaster en een belasting op de grote fortuinen.

7. Moratorium op het betalen van de staatschuld en annulatie van het deel van de staatsschuld dat veroorzaakt werd door het redden van de banken.

8. Nationalisatie van de banksector zonder schadeloosstelling en onder democratische controle.

9. Overheidsmiddelen moeten dienen voor openbare voorzieningen, niet voor het patronaat.

10. Neen aan de Europese Unie, instrument ten dienste van de patroons en speculanten. Ja aan een ander, democratisch, sociaal en ecologisch Europa.


Tegen het nationalistische opbod: Solidariteit van de werkende bevolking

De Vlaamse en Franstalige partijen zitten elkaar vandaag in het haar over de staatshervorming. Toch zijn ze allemaal min of meer akkoord om de crisis te laten betalen door de werkende bevolking. De gezondheidszorg, de kinderbijslag, het arbeidsmarktbeleid, … riskeren gesplitst te worden. Opnieuw zullen wij het gelag betalen. De Sociale Zekerheid, de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsrecht zijn verworvenheden van de ganse werkende klasse. Geen sprake van om hiermee te marchanderen tussen de politieke partijen of ze op te splitsen!


Doe mee met de SAP!

Het kapitalisme in crisis is niet in staat om aan de sociale noden tegemoet te komen. Ook niet om het milieu en het klimaat te redden. Er is nood aan een resoluut antikapitalistische partij die de onderdrukten in staat kan stellen de wereld te begrijpen en hun eigen lot in handen te nemen. Een feministische partij, die de rechten van vrouwen voluit verdedigt. Een eco-socialistische partij, die de strijd voor sociale rechten en het milieu verenigt, in plaats van ze tegenover elkaar te stellen. Een internationalistische partij, die klaar en duidelijk stelling neemt tegen het racisme en nationalisme en elke andere vorm van discriminatie. De SAP versterken, maakt deze strijd sterker!

www.sap-rood.be

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Tel.: 0496/ 20 76 37 (na 17u)

Pamflet formaat PDF

Naar boven