Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Waarom het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 niet enkel voor bedienden onaanvaardbaar is PDF Print Email
Geschreven door Jef Van Der Elst op zaterdag, 29 januari 2011

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 ligt zwaar onder vuur. De eerste en de heftigste reacties hierop kwamen van de bediendenvakbond BBTK. Ondertussen zijn er ook sterke kritieken vanuit de LBC (ACV). Ook de CMB (ABVV-Metaal) heeft sterke kritiek geuit. In dit artikel willen wij uitleggen dat het IPA ook voor de mensen die nu nog in een arbeidersstatuut werken geen enkel voordeel heeft en talrijke nadelen.

Een dwingende loonnorm

Voor het eerst sinds de invoering van de loonnorm staat er een duidelijke dwingende loonnorm op papier in een IPA. Volgend citaat kan dit bewijzen: “Daar zij zich bewust zijn van de bijzondere moeilijkheden die onze economie doormaakt, doen de sociale partners een beroep op de verantwoordelijkheid van de sectoren opdat de eventuele loonsverhogingen pas zouden ingaan in 2012 en spreken zij af dat de loons- en andere verhogingen waarover in de sectoren en ondernemingen wordt onderhandeld, 0,3% van de loonkosten niet zullen overschrijden.”. Ofwel een dwingende loonnorm in zuivere vorm, die vrije besprekingen in de sectoren in de sectoren en de bedrijven onmogelijk zal maken. Dit na twee jaar stilstand als gevolg van het vorig IPA en dit ondanks de goede cijfers in veel bedrijven en sectoren.

Gevaar voor de index

De verdedigers van dit IPA stellen dat dit akkoord de index veilig stelt. Niets is minder waar... Zie volgend citaat: “Tegelijk doen de sociale partners een beroep op de CRB om in de loop van 2011 een studie van het indexeringssysteem te maken. Zij wensen met name dat wordt onderzocht met welke middelen de volatiliteit ervan verminderd kan worden, in het bijzonder op het gebied van de energieprijzen.”. In België liggen de energieprijzen duidelijk hoger dan in de ons omliggende landen, voornamelijk door het quasi-monopolie van Electrabel. Het is niet duidelijk wat uit deze bespreking zal komen, maar de reacties van het VBO voorspellen alvast weinig goeds.

Sociale uitkeringen

Sinds het Generatiepact wordt aan elk IPA een dossier gekoppeld over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. Hiervoor wordt steeds een enveloppe voorzien. Deze is enkel voor 60% ingevuld en enkel voor 2011. Voor het resterend gedeelte is er geen duidelijkheid en dit zal bepaald worden door een mogelijke nieuwe regering. Ook niet bepaald hoopvol nieuws.

Arbeiders-bedienden of hoe de ene discriminatie een andere verbergt

Een belangrijk onderdeel van het IPA gaat over het arbeiders en bediendenstatuut. Het arbeidersstatuut is op vele vlakken slechter dan het bediendenstatuut:

  • de ontslagbescherming van arbeiders is duidelijk slechter
  • de eerste dag ziekte wordt nog steeds niet voor alle arbeiders betaald (carenzdag)
  • het systeem van tijdelijke werkloosheid maakt het voor patroons mogelijk om dipjes in de productie op te vangen door dit af te wentelen op de arbeider zelf en de sociale zekerheid.

Op één vlak is het arbeidersstatuut echter duidelijk beter dan het bediendenstatuut. Het jaarlijks verlof wordt betaald door de sociale zekerheid (vakantiegeld) en wordt op een betere manier berekend. Betaling door vakantiekassen geeft een garantie op betaling in geval van faillissement. Het ontwerp-IPA besteedt hieraan veel aandacht in een erg technisch document. Belangrijk om weten is dat er meestal enkel sprake is van verandering bij nieuwe contracten. Voor de bestaande arbeiders en bedienden verandert er weinig. De ene discriminatie wordt dus gewoon vervangen door een andere.

Nieuwe regels voor de nieuwe contracten zullen tot belangrijke meerkosten leiden voor de sociale zekerheid: op die manier zullen de werknemers hun eigen ontslagbescherming gedeeltelijk betalen via hun uitgesteld loon.

Voor het vakantiegeld worden nieuwe regels ingevoerd:

  • de betaling van het enkel vakantiegeld zal gebeuren zoals bij de bedienden (een maandloon) te betalen door de werkgevers.
  • voor het dubbele vakantiegeld wordt het systeem van de arbeiders gebruikt (op basis van een jaarinkomen).

Voor veel arbeiders betekent dit een duidelijke achteruitgang. In de tekst zijn correctiemechanismen voorzien, maar ook deze worden gefinancierd door de sociale zekerheid. Hierover bestaat echter nog grote onduidelijkheid.

Het verwerpen van dit IPA is maar een begin

Naarmate dat de inhoud van dit IPA begint door te dringen in de twee vakbonden groeit de weerstand hiertegen. In de loop van volgende week zal duidelijk worden wat met dit ontwerp van Interprofesionneel Akkoord gebeurt. Een verwerping op zich is echter niet voldoende. Tegelijkertijd moeten de vakbonden in gemeenschappelijk front een informatie- en actieplan opstellen. Alleen op die manier kunnen nieuwe verhoudingen opgebouwd worden om te komen tot echte verbeteringen van de lonen en de sociale uitkeringen. Alleen op die manier kan iets gedaan worden aan de schande van het arbeidersstatuut in dit land!

Naar boven