Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Mechelen: onze toekomst is... adembenemend PDF Print Email
Geschreven door Guy Verberckmoes op maandag, 16 mei 2011

Op 21 april voerde de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid (LMZ vzw) een actie tegen fijn stof. De werkgroep is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Wij vroegen aan Guy Verberckmoes, voorzitter van de Leefmilieugroep om een reactie.

Over dit thema schreven wij op deze site ook eerder al een artikel. Misschien dat naar de toekomst toe de verschillende buurt-en actiecomitees de handen in elkaar kunnen slaan om samen te ijveren voor schonere lucht? (SAP-Web)

“Een gezond mens heeft duizend wensen, een ziek mens maar één.”  J. Mens

Waarom deze actie?

De doorsnee burger ervaart de gezondheid als het hoogste goed. Onze generatie is verplicht de rechten van de toekomstige generaties te eerbiedigen. Artikel 23 van de Belgische grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat onder meer ‘het recht op bescherming van een gezond leefmilieu’.

Door milieuvervuiling kunnen mensen met specifieke medische problemen niet werken. Dit treft hun toekomst en ook hun gezin. Het is dan ook onze verdomde plicht er zelf iets aan te doen en met zijn allen bij het beleid aan te dringen al wat in haar mogelijkheid ligt aan te wenden!

De vele gezondheidseffecten door verkeersvervuiling vragen om een aangepast beleid! Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid en kan onder meer hart- en longziekten veroorzaken. Kinderen betalen hierbij de grootste tol. De woorden van een lokale longspecialist - “Mechelen-Zuid is voor ons de kip met de gouden eieren”- waren voor mij de symbolische druppel. 

Reeds in juni 1997 bond Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw (LMZvzw) via diverse kanalen de kat de bel om. Toenmalig minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans werd door ons op 26 januari 1997 aangeschreven.  Na een korte uiteenzetting werd als concrete maatregel gevraagd om “de plaatselijke stankuitstoten terug te dringen en / of inzicht te verwerven in de algemene toestand van de lokale luchtkwaliteit, de mogelijkheid in overweging te willen nemen tot opstelling van een aantal snuffelpalen, op plaatsen die kunnen bepaald worden op basis van meteorologische en fysische parameters”. De Standaard berichtte toen: “Opleiding maakt arts nog niet tot bondgenoot van leefmilieu”.

Op 13 februari 1998 behandelde de Mechelse gemeenteraad een motie ingediend door toenmalig gemeenteraadslid Somers B.(toen nog bij de VLD). Woonachtig in de omgeving maakte hij zich zorgen over zijn familie.

Nodige ernst diende besteed en de werkgroep ‘LUCHT’ Mechelen werd hierop in september 1998 opgericht. Grondgebied Mechelen werd gescreend door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne werd ingeschakeld voor een gezondheidsonderzoek. 

Op geregelde basis kwamen experts toxicologie en pneumologie alsook medisch afgevaardigden van de multinationals de werkgroep versterken. Een jaarverslag werd opgemaakt door VMM en besproken op de werkgroepen ’LUCHT’. Hierover uitwijden zou ons te ver leiden. Onze webpagina en een naslagwerk “Sensibiliseren, Werkgroep Lucht, Gezondheidsonderzoeken, Bespreking rapporten 1997 – 2005’ gaat daar dieper op in.

Sinds 2007 wordt tot onze ergernis geen verslag meer opgesteld en worden ook de gegevens van de beide meetstations inMechelen niet meer besproken. Door het beleid wordt de werkgroep, zonder enige motivatie, reeds veel te lang niet meer bijeengeroepen. 

De Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) meldt dat in het eerste kwartaal van 2011 tien tot vijftien procent meer fijn stof werd gemeten dan het jaar voordien. Dit is het hoogste gemiddelde van de laatste vijf jaar en voor de gezondheid is het vooral verontrustend dat de fijnstofconcentraties veel hoger liggen.

Prof. pneumoloog Ben Nemery KULeuven (ook geen onbekende voor de werkgroep) meldt : “Het gaat om fundamenteel maatschappelijke en economische wetmatigheden. Profijt wordt geprivatiseerd. Lasten worden gesocialiseerd. De ecologische kost wordt niet meegenomen in de economische berekeningen.” 

Gezien diverse (en dit gedurende meerdere jaren) oproepen aan de betrokken bevoegden en aan de milieuraad enerzijds in dovemansoren belandden en we anderzijds via media steeds meer bevestiging van specialisten krijgen dat onze bezorgdheid gegrond is, en de vastgelegde normen tenslotte opnieuw overschreden zullen worden, wilden we nogmaals sensibiliseren met de hoop de werkgroep terug samen te laten roepen. Ook wordt er op aangedrongen  het sinds 2006 door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde software pakket CAR Vlaanderen (Calculation of Air pollution from Roadtraffic, geeft op een snelle manier inzicht in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen) uit de schuif te halen.

Waarom op deze locatie? 

Verkeersverontreiniging kadert in een breed maatschappelijk probleem. Reeds 19 jaar geleden ijverde de LMZ vzw voor het stilleggen van de motoren bij de opgehaalde brug aan het Plaisanceplein onder het moto “Brug OP, Motor AF”. Het bord werd geplaatst (en reeds verwijderd en teruggeplaatst). De gevraagde krachtige oproep werd vertaald naar “Bij gesloten brug gelieve de motor af te zetten a.u.b.” Geef toe : een kleine moeite toch? 

De brug blijft 8 tot 13 minuten opgehaald per boot. Het aantal momenten dat de brug open staat, neemt gestadig toe gezien het vele transport via kanaal. Files op de Stuyvenbergvaart, Brusselpoortstraat, omgeving Brusselpoort, Ridder Dessainlaan, Hombeeksesteenweg, Brusselsesteenweg, met, laat ons niet overdrijven, toch snel een 100 wagens. Fietsers en voetgangers waaronder schoolgaande jeugd, peuters, kleuters, … moeten onbezonnen gedrag ondergaan. 

Gewoon er van bewust worden dat we onze wereld enkel in leen hebben van het nageslacht … het is te gemakkelijk de schuld bij de buren van het Ruhrgebied te leggen. Voor eigen deur vegen lijkt me de beste oplossing. We hebben zeker geen behoefte aan struisvogelpolitiek.

Onlangs stelde gedurende een themavergadering over "Luchtverontreiniging en Gezondheid"  medeorganisator Frans Fierens (VMM) “dat we anders  (moeten) gaan leven om luchtkwaliteit te verbeteren”. Dit is de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Sommigen moeten daarbij aangespoord worden.

Dat willen we duidelijk maken met onze acties … die zijn zeker niet bedoeld als hobby!

Meer over onze acties vindt u ook op YouTube onder o.a. LMZvzw

Blijkbaar heeft onze actie geholpen want op www.irceline.be kan men het aantal overschrijdingen volgen. Sinds onze actie zijn die tussen 21 april en 10 mei 2011 niet toegenomen … Andere windrichting? Ruhrgebied gesaneerd? Of toch andere factoren?

 

 

Naar boven