Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Europese conferentie ter verdediging van de openbare gezondheidsdienst PDF Print Email
Geschreven door Jan Malewski op donderdag, 30 juni 2011

Het verzet tegen de aanvallen op de openbare gezondheidszorg en de financiering van deze openbare en sociale systemen, neemt toe in de landen van de Europese Unie. Deze aanvallen, ook al gebeuren ze op een verschillende manier omwille van de verscheidenheid aan bestaande gezondheidssystemen, worden gecoördineerd door de instellingen van de Europese Unie (EU). Toch blijft het verzet versnipperd, de Europese Vakvereniging (EVV), die over geld en middelen beschikt om dit te coördineren, doet het niet. Zelfs informatie over de verschillende vormen van de privatiseringsgolf van de gezondheid komt niet terecht bij de slachtoffers er van en circuleert, in het beste geval, enkel onder specialisten.

Geconfronteerd met een versnelde privatisering van de ziekenhuizen in Polen en het in vraag stellen van het loonstatuut van het personeel in de gezondheidszorg (vervanging van arbeidscontracten door commerciële contracten maakt dat de loontrekkenden “individuele ondernemers” worden), nam de vrije vakbond “Augustus 80” het initiatief om vakbondsmilitanten, politieke militanten en verenigingen die betrokken zijn in de strijd ter verdediging van de openbare gezondheidszorg in Europa bij elkaar te brengen. Op 7 en 8 mei werd, met steun van het International Institute for Research en Formation in Amsterdam,  een eerste Europese conferentie gehouden ter verdediging van de openbare gezondheidsdienst. 

Naast militanten van “Augustus 80” namen ook delegaties deel van de Nationale Vakbond voor verpleegkundigen en vroedvrouwen (OZZiP) uit Polen deel, van SUD Santé-Sociaux uit Frankrijk, van de Coördinatie van comités ter verdediging van hospitalen en moederhuizen ui Frankrijk, van London Emergency en van Keep our NHS Public uit Groot Brittanië, van Europa von Unten en van de Revolutionär Sozialistischer Bund uit Duitsland, van de Nouveau Parti Anticapitaliste uit Frankrijk, van de Socialistiska Partiet uit Zweden en van de People Before Profit Alliance uit de Ierse Republiek. 

De conferentie bekeek de stand van zaken met betrekking tot de aanvallen tegen de openbare gezondheidsdiensten en de privatiseringen die in alle landen toenemen. Een sterke uitwisseling van de militante ervaringen liet toe over de middelen te debatteren om zich er tegen te verzetten en om politieke antwoorden aan te brengen.

Deze debatten lieten ons toe om de informatie te bundelen over de krachtsverhoudingen in de verschillende landen. Zo werd in Polen, nadat het gezondheidsbudget gedecentraliseerd en verminderd werd, door de neoliberale regering van de partij BurgerPlatform (PO) en van de Boerenpartij (PSL) een wet gestemd die alle ziekenhuizen die verlieslatend zijn, verplicht om zich te “commercialiseren” of te privatiseren tegen eind 2011. in Engeland twijfelt, na dertig jaar neoliberale politiek, de conservatief-liberale regering nog steeds of ze een veralgemeende privatisering van de ziekenhuizen door te voeren, omdat ze vreest haar legitimiteit te verliezen.

Al deze verschillende situaties en ervaringen kwamen naar boven tijdens het debat over de actiemiddelen om het openbare karakter en het niet-commerciële karakter van de gezondheidsdiensten te vrijwaren: de kameraden van de vrije vakbond “Augustus 80” uit Polen stelden zo voor, om te verhinderen dat de privatisering ten voordele van grote privé-bedrijven in gezondheid zou uitdraaien, om coöperatieven op te richten bestaande uit loontrekkenden uit de ziekenhuizen en sociale mutualiteiten in verbonden gebieden, die ziekenhuizen voor hun rekening zouden overnemen met een niet-commercieel (non-profit)statuut.

De kameraden uit Groot-Brittannië, uit de Ierse Republiek en uit Zweden spraken over de ervaringen in hun landen: de overgang naar coöperatieven of naar privé-bedrijven zonder winstoogmerk was een stap richting privatisering! 

De discussie liet toe om deze stappen uit te klaren en tot een algemeen besluit te komen: wat de gevaren op middellange en lange termijn ook moge zijn waarmee coöperatieven af te rekenen krijgen in een maatschappij die gedomineerd wordt door de kapitalistische concurrentie, en wat ook de negatieve ervaringen mogen zijn in het staatsbeheer van de openbare gezondheidszorg (bureaucratie en corruptie), de richting waarin de stappen ter verdediging van de openbare gezondheidszorg moeten gaan is het vrijwaren van hun sociale karakter, aangepast aan de situatie in elk land. Hiermee is de houding van de Poolse kameraden in geen enkel opzicht contradictorisch met die van de kameraden uit Groot-Brittanië, Zweden of Ierland!

De deelnemers aan de conferentie beslisten om een Europese coördinatie op te richten, om contacten te leggen en samen te werken met andere bestaande netwerken, om in meer landen en met allerhande volksorganisaties –vakbonden, partijen, verenigingen en bewegingen- een gelijkaardig doel na te streven.

De kameraden van de vrije vakbond “Augustus 80” en van OZZPiP hebben zich geëngageerd om een volgende Europese conferentie te organiseren in de herfst van 2011 in Katowice (Polen).

Verklaring van Amsterdam van de Europese conferentie terverdediging van de openbare gezondheidsdienst

Op initiatief van de Vrije Vakbond “Augustus 80” uit Polen, zijn op 7 en 8 mei 2011   in Amsterdam vakbondsmilitanten, mensen uit verenigingen en politieke militanten die opkomen voor de verdediging van de gezondheid in zes Europese landen, bijeengekomen: uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Ierland, Polen en Zweden.

Zij stelden de gelijktijdigheid vast van de aanvallen op de rechten van bevolking i.v.m. de gezondheidszorg en tegen de gezondheidsstelsels, door een toenemende privatisering en een vermarkting van de gezondheid en van de sociale bescherming.

Een brutale toename van deze aanvallen doet zich voor met het doorvoeren van een besparingspolitiek in heel Europa.

De verdediging van het recht op gezondheid en op sociale bescherming behoeft een mobilisatie van gans de bevolking, meer dan enkel diegenen werken in de gezondheidszorg. Daarom is het dringend nodig om in elk land een zo breed mogelijk kader te scheppen, waar de bevolking bij betrokken wordt, van vakbondsmensen, militanten van sociale en politieke bewegingen tegen de privatiseringspolitiek, tegen de corruptie in de gezondheidszorg en tegen de nieuwe opofferingen die het kapitalisme probeert op te leggen.

De Conferentie stelt aan elke organisatie voor om een Europese coördinatie op te bouwen rond zulk een kader rondom de volgende eisen:

  • Universele toegang voor  iedereen tot het gezondheidsstelsel, to alle zorg en tot sociale bescherming;
  • Gratis gezondheidszorg en verwerping van elke toegankelijkheidsbeperking tot zorg voor de bevolking;
  • Democratie in de gezondheidszorg en vastleggen van de gezondheidsnoden door de bevolking zelf;
  • Gezondheidszorg gebaseerd op openbare en collectieve  financiering, want gezondheid mag geen bron van winst zijn.

Deze eerste ervaring zou een verlengstuk kunnen krijgen door een zo groot mogelijk verbreding van dit netwerk over gans Europa en door het betrekken van alle volksorganisaties die ook vanuit dit oogpunt vertrekken.

Een nieuwe Conferentie in dit kader zal in de herfst van 2011 in Polen worden gehouden.

Amsterdam, 8 mei 2011

Dit artikel verscheen eerder in Inprecor nr. 573/574 mei-juni 2011.

Naar boven