Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Naar een nationale trefdag. 'Autre gauche' en 'Een andere politiek' groeien naar elkaar toe PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op maandag, 10 juli 2006

Via dit blad vernam je reeds dat er momenteel zowel in Vlaanderen als in Wallonië krachten verzameld worden voor de vorming van een politiek alternatief, met de federale verkiezingen van 2007 in het achterhoofd. De twee initiatieven "Une autre gauche" en "Comité voor een andere politiek" groeien nu naar elkaar toe. Allicht komt er een gemeenschappelijke trefdag van de twee initiatieven, net na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.

De initiatiefnemers van beide initiatieven ontmoetten elkaar recent om van gedachten te wisselen over een mogelijke samenwerking. Voor het Vlaamse initiatief waren onder meer Jef Sleeckx, Lode Van Outrive en George Debunne aanwezig, voor het Franstalige waren dat ondermeer Corine Gobin en Nadine Rossa-Roso. Ook vertegenwoordigers van de SAP, de LSP, Sta Op en de Parti Humaniste waren aanwezig.

Hetzelfde uithangbord

Opvallend was dat haast iedereen gewonnen was voor een samenwerking tussen beide initiatieven. De meeste aanwezigen vonden dat beide best met één en hetzelfde uithangbord te werk moeten gaan. Onmiddellijk bleek echter ook dat een echte fusie niet zo evident is, en wel om meerdere redenen. De belangrijkste is dat de twee initiatieven onafhankelijk van elkaar vorm kregen en dus een andere ontstaansgeschiedenis maar ook profilering hebben. Het Franstalige initiatief kwam tot stand op basis van een oproep in La Libre Belgique. Er vonden reeds drie algemene vergaderingen plaats en ook lokale afdelingen schieten uit de startblokken. Het initiatief profileert zich duidelijk als een 'links' tot zelfs 'antikapitalistisch' alternatief. Het Vlaams initiatief groeide uit het verzet tegen de Europese grondwet en kwam in een stroomversnelling terecht door de beweging tegen het generatiepact en het conflict tussen het ABVV en de SP.A. Jef Sleeckx ging de jongste maanden zowat overal te lande spreken op debatten en gespreksavonden, veelal op uitnodiging van syndicalisten. Gaandeweg greep Jef die avonden aan om te pleiten voor een politiek alternatief. Maar totnogtoe vond er nog geen echte vergadering van het initiatief plaats op Vlaams niveau. Enkel op het lokale vlak groeperen mensen zich rond de oproep voor 'een andere politiek'. De eerste echte vergadering van het initiatief is deze maand gepland. De initiatiefnemers van 'Een andere politiek' - en dan vooral Jef Sleeckx - wensen een te 'linkse' of 'rode' profilering te vermijden, voornamelijk om ook een luisterbereidheid te vinden bij ACV'ers. Het programma moet links zijn, niet de retoriek, zo luidt de redenering.

Deze verschillende opstelling houdt dan weer verband met een reëel verschillende politieke context in beide landsgedeelten. Ondanks alle gelijkenissen, kunnen we toch vaststellen dat de politieke en maatschappelijke verrechtsing harder is opgerukt in Vlaanderen dan in Wallonië, waar de PS dominant blijft en zeker het linkse discours niet schuwt. Het is er met andere woorden erg belangrijk om je 'links' te profileren en aan te tonen dat je voor 'een andere linkerzijde' opkomt.

Voorzichtigheid

Dit betekent overigens niet dat het onmogelijk is om voor beide initiatieven een gemeenschappelijk uithangbord te vinden of om naar een sterke vorm van samenwerking te gaan. Het betekent wel dat je steeds verplicht zult zijn rekening te houden met de verschillende gevoeligheden en de uiteenlopende contexten. De profilering zal niet identiek kunnen zijn maar ook inhoudelijk zullen andere accenten nodig zijn. Over de vorm van samenwerking lopen de meningen wat uiteen: sommigen spreken zich uit voor een fusie, anderen denken aan een goede coördinatie tussen beide. Het belangrijkste is dat de twee initiatieven elkaar de hand hebben gereikt en samen die trefdag zullen organiseren. De rest zal onderweg allicht duidelijk worden.

Trouwens, een eerste gemeenschappelijk initiatief is eigenlijk al achter de rug en maakte meteen duidelijk dat er best voorzichtig te werk wordt gegaan. Op 1 mei werd er zowat overal in het land een pamflet uitgedeeld waarin de initiatieven zich bekendmaakten aan de aanwezigen op de 1 mei-optochten. In Brussel ging het om een tweetalig recto-versopamflet. Een gemeenschappelijke vergadering van Nederlandstaligen en Franstaligen koos toen voor een relatief korte tekst, geënt op enkele heel concrete eisen, waarin inderdaad woorden als links of antineoliberaal zorgvuldig werden vermeden. Uiteindelijk bleek de Franstalige groep zich onvoldoende te herkennen in een dergelijke tekst en koos ze er op eigen houtje voor om toch een uitgebreidere tekst met een duidelijkere politieke en ideologische situering te gebruiken voor het bewuste pamflet. Dat leidde op zijn beurt tot een kleine rel, gezien anderen vonden dat op die manier de democratische beslissing van die tweetalige vergadering ongedaan werd gemaakt. De storm ging wel weer liggen, maar de conclusie uit dit incident kan enkel maar zijn dat je enkel op een pragmatische wijze beide initiatieven dichter bij elkaar kan brengen, met voldoende ruimte voor de uiteenlopende gevoeligheden. Identiek materiaal aan weerszijde van de taalgrens kan leiden tot een compromis dat in geen van beide landsgedeelten de beste resultaten oplevert.

"Een soort congres"

Tijdens de eerste helft van juni vinden er vergaderingen plaats van beide initiatieven. Elk van deze vergaderingen spreekt zich uit over verdere samenwerking en de gemeenschappelijke organisatie van de trefdag in oktober. Vandaag circuleert voor die dag de datum van zaterdag 28 oktober, al kan die datum nog wel wijzigen. Wat is het doel van die dag? Jef Sleeckx omschrijft het als "een soort van congres", waarop zoveel mogelijk mensen verzameld worden en dat een dynamiek naar 2007 moet ontketenen. De publieke start van de nieuwe politieke beweging, zeg maar. Beide initiatieven hebben immers expliciet de doelstelling om zich op het politieke en electorale terrein te begeven en willen - als de krachten het toelaten - deelnemen aan de federale verkiezingen van 2007. Op de trefdag van oktober zouden de aanwezigen zich kunnen uitspreken over deze zaak en zou er bijvoorbeeld ook over een eisenbundel en een naam kunnen beslist worden. De voorbereiding voor de dag zal van start gaan nadat de twee vergaderingen het licht op groen hebben gezet. 

www.anderepolitiek.be
www.uneautregauche.be
15decemberbeweging.blogspot.com

Drie initiatieven, drie verschillende opstellingen

Op basis van de strijd tegen het generatiepact groeiden er drie verschillende politieke initiatieven, die elk een eigen positie in het debat innemen. 
Ten eerste is er SP.A-rood, een initiatief van de linkse tendensgroep 'Vonk', dat erop gericht is om het verzet in de rangen van de SP.A op te voeren. De initiatiefnemers ervan kwamen aan het woord in Rood. Inhoudelijk staan we min of meer op dezelfde lijn, alleen geloven de kameraden van SP.A-rood niet in een politiek alternatief dat groeit buiten de partij om.

Ten tweede is er het initiatief van Sleeckx, Van Outrive en Debunne, dat ook al uitgebreid werd toegelicht in dit tijdschrift. Sleeckx en co vinden dat de SP.A te sterk is opgeschoven naar het centrum en de neoliberale politiek eerder uitvoert dan wel bekampt. Daardoor stoot die partij steeds meer arbeiders af, die bij gebrek aan alternatief in de armen van het VB worden geduwd. Daarom moet er gebouwd worden aan een nieuwe linkse partij, die tegelijkertijd een alternatief biedt voor de SP.A alsook het VB een electorale klap moet verkopen.

Ten slotte is er de 15 december-beweging. Dat is nog wat anders. Deze beweging noemt zich naar de datum waarop het generatiepact werd goedgekeurd in het parlement. De beweging werd gelanceerd door EPO-uitgever Hugo Franssen en BBTK-secretaris Hendrik Vermeersch en heeft inmiddels de steun van een heleboel syndicale verantwoordelijken en militanten. De beweging roept op "voor een andere politiek, een linkse politiek" , maar gaat niet zover om ook op te roepen voor een politiek alternatief. De basistekst van deze beweging is goed, maar het is niet zo duidelijk welke strategie de beweging verder zal volgen. Wel is duidelijk dat Vermeersch en co vandaag zeker niet voor een electoraal alternatief gaan. Sommige mensen binnen de beweging denken allicht dat de tijd er niet voor rijp is. Anderen zullen misschien vinden dat het de PvdA is die zich moet opwerpen als het electorale alternatief voor SP.A. Ook George Debunne en anderen tekenden de oproep van de 15 decemberbeweging. Het initiatief steunen en de basistekst ondertekenen kan alvast weinig kwaad. Wij willen pleiten voor een convergentie tussen het initiatief van Sleeckx en co en de 15-decemberbeweging.

Naar boven