Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Dag voor een andere politiek. Politieke conferentie op 28 oktober 2006 PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op dinsdag, 26 september 2006

Op zaterdag 28 oktober vindt aan de ULB in Brussel een grote politieke conferentie plaats op initiatief van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) en Une Autre Gauche (UAG). Het is de bedoeling om honderden syndicalisten, militanten van sociale bewegingen en ontevreden kiezers samen te brengen om werk te maken van een politiek alternatief. Die conferentie zal ook beslissen of die nieuwe politieke beweging in oprichting reeds zal deelnemen aan de federale verkiezingen van voorjaar 2007. En als alles goed gaat zou dit in een latere fase kunnen leiden tot de oprichting van een nieuwe politieke partij. De politieke herschikking lijkt in een stroomversnelling terechtgekomen.

De federale verkiezingen van 2007 zorgen voor een krappe timing. Normaal gezien vinden die verkiezingen plaats in juni 2007. Bij insiders klinkt het nogal eensgezind dat die verkiezingen er wel eens enkele maanden eerder zouden kunnen komen. Paars loopt immers op krukken naar de eindmeet en in zo'n geval kiezen regeringspartijen wel vaker voor een vervroegd einde, eerder dan die eindstrijd nog maanden te laten aanslepen. De insiders hebben het dan over mogelijke verkiezingen tijdens de maanden februari of maart. Dat in acht genomen komt de politieke conferentie van 28 oktober geen dag te vroeg.

Eén jaar na de strijd tegen het generatiepact

Toch vindt de 'dag voor een andere politiek' niet toevallig plaats op 28 oktober. Dan is het immers dag op dag één jaar geleden dat méér dan honderdduizend syndicalisten door de straten van Brussel trokken om te protesteren tegen het generatiepact en de neoliberale soberheidspolitiek. Naast de acties tegen de Europese grondwet was het toch vooral de beweging tegen het generatiepact die geleid heeft tot de oprichting van het CAP, op initiatief van ex-SP.A-parlementsleden Jef Sleeckx en Lode Van Outrive en ex-algemeen secretaris van het ABVV George Debunne. Op 28 oktober kennen we ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en heeft Guy Verhofstadt net zijn –allicht laatste- state of the union opgedramd in het parlement. Bovendien wijzen actievelingen uit de witte bewegingen op de tiende verjaardag van de Witte Mars.

De dag zelf wordt volledig tweetalig georganiseerd en de organisatoren hopen dat de dag kan leiden tot een verkiezingsdeelname aan weerskanten van de taalgrens alsook in Brussel. Het gaat immers om federale verkiezingen, waarbij een federale regering de rekening moet gepresenteerd krijgen van haar neoliberaal beleid. Dat beleid werd zowel in Vlaanderen als in Wallonië opgelegd, ondanks het massale protest. Daarom kunnen we ook politiek het best eensgezind en samen tegen dat beleid opkomen, zo luidt de redenering.

De politieke conferentie van 28 oktober vindt plaats aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) in een tiental verschillende lokalen en aula's. Voor het precieze programma is het op het moment dat we dit artikel schrijven nog ietsje te vroeg. Toch is duidelijk dat de conferentie uit verschillende delen zal bestaan. Na enkele algemene inleidingen, werken maximaal twaalf inhoudelijke werkgroepen het skelet van een politiek programma uit. Het gaat om werkgroepen rond sociale zekerheid, openbare diensten, bescherming van delegees, ecologie, Europa etc. De dag zal eindigen met een plenaire zitting, waarop er enkele cruciale beslissingen zullen genomen worden, inzake verkiezingsdeelname, programma en structuur. Mogelijk geeft de conferentie dus ook het startschot van een electorale campagne naar de federale verkiezingen van 2007.

In de media

Het Comité voor een Andere Politiek kwam tijdens de zomermaanden uitgebreid aan bod in de Belgische pers. De Standaard opende de dans op 1 augustus naar aanleiding van de lancering van de website www.anderepolitiek.be . De krant besteedde meteen twee artikels aan de nieuwe politieke beweging. Van meet af aan koos de redactie van De Standaard om het CAP voor te stellen als Jef Sleeckx plus ‘klein-links’. De journalist van dienst belde met vertegenwoordigers van KP, SAP, LSP en PvdA en concludeerde dat Jef Sleeckx de man was die klein-links zou verenigen en er samen mee naar de verkiezingen zou trekken.

De dag nadien wijdde Jan Segers van Het Laatste Nieuws er zelfs een volledig edito aan. Opvallend was dat hij de redenering van Sleeckx bijtrad en argumenteerde dat "een partij van de kleine man" misschien wel eens een geduchte concurrent van het Vlaams Belang zou kunnen worden. Meermaals werd er verwezen naar de rol die de SP-Nederland speelt bij onze buren. Diezelfde dag kwamen we uit De Morgen te weten dat de PvdA toch minder enthousiast was dan aanvankelijk gedacht. Peter Mertens wenste Jef Sleeckx veel succes toe maar stelde dat de PvdA alle hens aan dek brengt om Dirk Van Duppen te laten verkiezen in het Belgisch parlement. Tijdens de dagen die daarop volgden verschenen er nog tal van artikels over het CAP in de meeste Vlaamse dagbladen. Knack publiceerde verschillende artikels met en over Jef Sleeckx en het CAP.

Met andere woorden, Jan en alleman, (van Hugo Camps, over Dirk-Jan Eppink tot Bart Dewever), kwam op de proppen met een mening over het CAP. Dat maakt alvast één zaak duidelijk: de keuze van enkele oud-SP.A en ABVV-kopstukken om te starten met een nieuwe politieke beweging wekt beroering en interesse en kan eigenlijk van voor dag één op een brede belangstelling rekenen. Jef Sleeckx was niet onverdeeld gelukkig met de manier waarop de media 'zijn' initiatief uit de doeken deden. Neen, het gaat niet om Jef Sleeckx plus klein-links… het gaat erom een nieuwe politieke kracht op te bouwen die aan de kant staat van de wer-kende mensen en ook daadwerkelijk op die basis steunt.

Radicaal links

Toch horen we de kritiek wel vaker terugkomen, ook in linkse, sympathiserende middens. Een optelsom van radicaal links, en dan nog zonder de PvdA, zou allicht weinig kans op slagen hebben. De SAP is het daarmee eens. Maar als zowat alle krachten binnen het CAP het over één zaak eens zijn, dan wel daarover. Het klopt natuurlijk ook wel dat radicaal links nogal sterk vertegenwoordigd is in het voorlopige bestuur van het CAP. Maar daarbij mag je twee dingen niet uit het oog verliezen.

Eén. Het initiatief groeide vanuit de basis en op basis van een hele reeks regionale activiteiten met Jef Sleeckx rond de noodzaak aan een politiek alternatief. De meeste van deze avonden brachten behoorlijk veel volk op de been en het publiek bestond in grote mate uit syndicale militanten en delegees. Uit de stemming tijdens deze avonden bleek dat heel wat aanwezigen inderdaad de noodzaak stelden van een nieuwe politieke kracht. En tijdens de debatten spraken zelfs een aantal syndicale secretarissen en verantwoordelijken zich uit voor de opbouw van zo'n alternatief. In Antwerpen steunen quasi alle delegees uit de chemie het initiatief. Bruno Verlaeckt, voorzitter van de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, sprak zich positief uit. En hetzelfde geldt voor een aantal andere regio's, syndicale delegaties én vakbondsverantwoordelijken. Daarzonder zouden Jef Sleeckx en Lode Van Outrive allicht niet zo koppig verder werken aan het CAP.

Twee. Het voorlopige bestuur waarvan sprake, heeft slechts een zeer beperkte opdracht, namelijk de organisatie van de politieke conferentie van 28 oktober. Het is ergens normaal dat vooral 'georganiseerde' krachten daarin het voortouw nemen. Het is pas op 28 oktober dat zal blijken hoeveel mobilisatiekracht het CAP en UAG hebben en hoeveel syndicalisten en vakbondsverantwoordelijken openlijk kiezen voor de nieuwe politieke kracht. Bovendien telt het voorlopige bestuur best wel een aantal onafhankelijke syndicalisten en activisten in haar rangen.

Une Autre Gauche

De waarheid heeft haar rechten. Er is heel wat afgekibbeld tijdens de zomermaanden over de relatie tussen Een Andere Politiek en Une Autre Gauche. Ter herinnering. Une Autre Gauche is een initiatief dat vorm kreeg in het voorjaar van 2006, in de nasleep van de beweging tegen het generatiepact, toen de PS geteisterd werd door een eindeloze reeks van interne schandalen. Een groep syndicalisten, intellectuelen en linkse militanten stelden in een vrije tribune in La Libre Belgique dat er nood was aan “Een andere linkerzijde” (Une Autre Gauche).

Inmiddels kende het initiatief heel wat regionale uitbreiding. Vandaag zijn er kernen van UAG actief in Brussel, Luik, Charleroi, Ath, Tournai... De algemene vergaderingen worden steevast bijgewoond door tientallen mensen uit uiteenlopende regio’s. De website werd sinds mei bezocht door méér dan 10.000 unieke bezoekers. Vierhonderd mensen abonneerden zich op een electronische nieuwsbrief. Tegelijkertijd beschikt UAG niet over personaliteiten van hetzelfde kaliber als een Sleeckx, Debunne of Van Outrive.

De SAP investeert krachten en middelen in UAG en heeft steeds gepleit voor een volwaardige samenwerking tussen UAG en CAP. Om kort te gaan en geen oude polemieken nieuw leven in te blazen waren er binnen het CAP andere krachten die een samenwer-king met UAG afwezen en pleitten voor een Franstalige tak van het CAP, zonder –en dus tégen – Une Autre Gauche. En dat terwijl uit alle we-derzijdse voorstellen bleek dat UAG en het CAP in feite gelijklopende objectieven stelden. Beide groepen bleken het eens te zijn over de noodzaak van een antineoliberaal politiek alternatief, over de orga-nisatie van de conferentie van 28 oktober, over een mogelijke deelname aan de verkiezingen van 2007 en over de noodzaak van een federale overkoepelende structuur.

Reeds halfweg juli was dit duidelijk. Een samenwerking tussen beide ini-tiatieven hing enkel af van de politieke wil. Even leek het erop dat het CAP de samenwerking zou afwijzen en dat de twee toch elk een eigen weg zouden gaan. Tot Lode Van Outrive en Jef Sleeckx een duidelijke richting aangaven en de eenheid herstelden. Sindsdien werken Een Andere Politiek en Une Autre Gauche weer samen en zijn de grootste discussies van de baan.

Allen naar Brussel op 28 oktober!

Une Autre Gauche hield reeds op 26 augustus een politieke discussiedag in Luik. Die dag vond plaats in de lokalen van het ABVV. Bovendien viel op dat ook syndicale verantwoordelijken als Daniel Richard (Waals ABVV) als spreker aanwezig waren op die dag. In totaal namen 60 personen deel. Tijdens de maanden september en oktober vinden er zowat overal in Vlaanderen, Brussel en Wallonië mobilisatieactiviteiten plaats. Syndicale delegees en militanten mobiliseren binnen hun bedrijven en sectoren voor de conferentie van 28 oktober. Lokale kernen van het CAP zetten activiteiten op in de verschillende grote steden. Aan de universiteiten wordt er gemobiliseerd door verschillende linkse studentengroepen...

Een andere politiek is mogelijk. Dat schreven we ook al in het gelijknamige campagneboek van de SAP dat een jaartje geleden verscheen. Vandaag staan we voor de uitdaging om een politieke beweging op te bouwen die de ideeën uit dat boek ook in de politieke arena kan verdedigen. De SAP wil eraan meewerken om van 28 oktober een succes te maken. Wij nodigen alle leden, steunleden en sympathisanten uit op de dag voor een andere politiek en al onze militanten zullen er actief voor mobiliseren.

Naar boven