Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Manifest «een trein naar Kopenhagen» PDF Print Email
Geschreven door KSR op donderdag, 10 december 2009

Van 7 tot 18 december 2009 is de volgende internationale conferentie over het klimaat voorzien. Daar zullen de leiders van de hele wereld pogen een nieuw internationaal akkoord te bereiken over de strijd tegen de klimaatverandering. Hun beslissingen zullen de toekomst van onze planeet bepalen. De Staten die deelnemen aan de conferentie dienen de stemmen te horen die opstijgen vanuit de samenleving. Om die te laten horen zullen 770 van haar vertegenwoordigers op 12 december eerstkomend de “trein naar Kopenhagen nemen”. “een trein voor Kopenhagen” is een iniatief van “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” (uit België) tesamen opgezet en met de deelname van Amis de la Terre (France), Oxfam Magasins du Monde (België), Oxfam-Solidariteit (België), « Campaign against Climate Change » (Grande-Bretagne), Oxfam-France,…MANIFEST

Als wereldburgers, uit Europa en van elders reizen wij komende 12 december naar Denemarken. Wij gaan daar vreedzaam betogen voor onze eis dat het internationaal klimaat akkoord ecologisch afdoende en sociaal rechtvaardig dient te zijn. Wij zullen in de grote optocht in Kopenhagen op 12 december in de namiddag de duizenden steunbetuigingen meedragen, die ons toevertrouwd werden door al jullie, die er niet bij konden zijn op deze tocht, maar die ons engagement ondersteunen.

Wij verwerpen de officiële regeringsvoorstellen van de industriële landen voor de Kopenhagen conferentie, omdat die niet beantwoorden aan de noden zoals je kan besluiten uit het vierde verslag van de expertengroep van de IPCC (International Panel on Climate Change). Wij verwerpen ze bovendien omdat zij nog meer ongelijkheid en onrechtvaardigheid aanbrengen zowel tussen het Noorden en het Zuiden, als in het Noorden zelf en als in het Zuiden zelf.

Wij betuigen onze solidariteit met allen die over heel de wereld gemobiliseerd zijn voor de zelfde doelstellingen. Wij komen uit Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland, Nederland en België. Wij reizen tezamen vanuit Brussel naar Kopenhagen als symbool voor de noodzaak de volkeren van de wereld te verenigen en actief te mobiliseren. Wij willen een geheel andere aanpak van de klimaatbedreiging.

Wij zullen meer dienen te betalen voor deze treinreis dan we zouden doen voor een reis per vliegtuig of per autobus. Dat toont de dwaasheid van een systeem dat voorrang geeft aan onduurzame transportwijzen op kosten van de gemeenschap. Wij willen de weg tonen naar structurele sociale verandering en publieke investeringen, die nodig zijn opdat iedereen van een verantwoorde mobiliteit kan genieten in het kader van een ander systeem van energiebeheer en sociaal welzijn kan terugvinden.

Wij betogen onze overtuiging dat een drastische vermindering van de broeikasgassen samen kan gaan met een drastische vermindering van de sociale ongelijkheden evenals met het recht voor iedereen op een kwaliteitsvol werk. Milieu efficientes kan perfect samengaan met sociale rechtvaardigheid. Meer nog die rechtvaardigheid is een voorwaarde voor die efficientie. We willen goed leven.

Efficiëntie betekent dat we alles doen opdat de opwarming onder de 2°C blijft ten opzichte van de voorindustriële periode, zonder dat we de problemen doorschuiven naar de volgende generaties.

Sociale rechtvaardigheid houdt in dat de geïndustrialiseerde landen de gevolgen dragen voor hun historische verantwoordelijkheid in de uitstoot van broeikasgassen. Wij willen dat zij de aanpassings- en milderingsmaatregelen financieren in de landen van het Zuiden en dat zij ophouden met het afremmen van de inspanningen om de schade te beperken.

De kolossale bedragen die geïnvesteerd werden om het banksysteem te redden tonen aan dat er geen gebrek is aan financiële middelen. Wij willen dat deze middelen massaal gemobiliseerd worden onder democratische controle om ons klimaat te redden en om ter hulp te snellen van de bevolkingsgroepen die nu al lijden onder de klimaatwijzigingen.

De klimaatontaarding duidt ons de beperkingen van de Aardbol aan. Al dan niet als “groen” aangekleed, een onbeperkte materiële groei is onmogelijk. Wij vragen de eerbiediging van de natuurlijke beperkingen, in het kader van rechtvaardigheid en gelijkheid van rechten. Er is simpelweg geen andere aanvaardbare keuze.

 

Naar boven