Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Open brief aan Premier Di Rupo en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet: Doel 3 en Tihange 2 moeten stopgelegd blijven! PDF Print Email
Geschreven door Stop Tihange op vrijdag, 24 mei 2013
Ondertekent u deze brief alstublieft, en stuur hem aan Di Rupo ( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ) en Milquet ( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ). Gebruik hem zoals door ons opgesteld of verander hem naar eigen inzicht en stuur hem uit eigen naam.   

 

Zeer geachte Heer Premier Di Rupo,

 

Zeer geachte Mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken, Milquet,

 

Wij zijn verontwaardigd en ontsteld over de onverantwoordelijke handelswijze van de Belgische regering ter zake van het voornemen Doel 3 en Tihange 2 weer in bedrijf te stellen. Wij, de ondertekenaars van deze open brief, eisen van u dat u het bedrijf van beide nucleaire installaties stillegt. 

 

De regering kan zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken

 

U, Mevrouw Milquet, werd in De Standaard als volgt geciteerd: "We hebben te maken met een onafhankelijke toezichthouder en we hebben geen enkele mogelijkheid ons daar in te mengen." 

Zo gemakkelijk kunt u er zich als vertegenwoordiger van de regering niet van af maken.

 

Mijnheer De Roovere, het voormalige hoofd van FANC, werd plotseling en onverwachts door de regering uit zijn functie ontheven, hoewel zijn aanstelling kort daarvoor nog wel was verlengd. 

 

Heeft zijn ontslag soms iets te maken met zijn verklaring dat hij betwijfelt of het risico dat kernenergie met zich meebrengt vandaag de dag nog aanvaardbaar is? Onder De Roovere kon men zien dat er een poging werd gedaan kritisch om te gaan met de defecten van Doel 3 en Tihange 2. 

 

Deze kritische houding paste wellicht niet langer binnen de opvatting van de Belgische regering, zodat hij door een kernenergie hardliner als Jan Bens werd vervangen. Met die laatste heeft u het voormalige hoofd van de defecte kerncentrales de leiding gegeven over het controle-orgaan dat thans over de „veilige" bedrijf-voortzetting zal beslissen. Het bewust bewerkstelligen van een dergelijke bevooroordeeldheid is een rechtsstaat onwaardig.

 

Om op uw, mevrouw Milquet, eerder genoemd citaat terug te komen: Wij zijn buitengewoon verbaasd dat plotseling alleen FANC gaat besluiten over het opnieuw in bedrijf stellen van Doel 3 en Tihange 2. Op FANC‘s eigen website is ondubbelzinnig te lezen dat er maar één instantie is die beslist over het opnieuw opstarten van beide reactoren en dat is de regering. Het besluitvormingsproces is te vinden op de website van FANC. Mocht u het document niet kunnen vinden, dan stellen wij het u graag ter beschikking.

 

Ter verduidelijking nog dit: bij dit type diagrammen (stroomdiagrammen) worden besluiten telkens aangeduid met een ruit; dus in deze procedure is er maar één besluitnemer – de regering.

 

 Beantwoordt u daarom alstublieft de volgende vraag: Hoe komt u tot de uitspraak dat alleen FANC een besluit kan nemen over het opnieuw in werking stellen en u geen mogelijkheid heeft dat besluit te beïnvloeden? 

De veiligheid van beide kernreactoren is nog altijd niet bewezen

 

Ook na het sluitingsbesluit blijven er vele vragen en twijfels. Het strookt niet met het karakter van een ‚open brief‘ ze hier allemaal op te voeren. Daarom noemen wij hier slechts de belangrijkste punten uit de openbaar gemaakte stukken:

 

  • Er werd niet met alle gangbare, in internationale regelgeving omschreven belastingsgevallen voor kerncentrales rekening gehouden. In het bijzonder werden niet geoorloofde vereenvoudigingen aangenomen, zoals axiaal symmetrische thermische stress. 
  • Belastingen moeten natuurlijk ook bij normaal bedrijf worden verminderd (de kerncentrale mag slechts langzaam van hoog- en naar laag worden geleid). Wat gebeurt er dan in een noodsituatie, waarbij heel andere belastingen kunnen optreden? 
  • De oorzaak van de scheurvorming is nog steeds niet duidelijk. Deze vormt echter het uitgangspunt voor alle verdere evaluaties. 
  • Er is geen monstermateriaal dat representatief zou zijn voor de schade aan de reactordrukvaten. Ook dit zou een beginpunt voor een serieuze evaluatie kunnen vormen. 
  • Belangrijke, voor de evaluatie noodzakelijke, documenten met betrekking tot de fabricagefase van de drukvaten zijn verdwenen. 
  • Een onderzoek van alle drukvaten op scheuren is thans om technische redenen niet mogelijk. Daarom is het mogelijk dat een groot aantal verdere scheuren nog steeds niet is ontdekt. 

Ongebonden deskundigen, onder wie het voormalige technisch hoofd van het Duitse orgaan dat toezicht houdt op nucleaire installaties (Atomaufzicht), Dieter Majer, vatten het bovenstaande als volgt samen: „Er moet vastgesteld worden dat een opnieuw opstarten van beide reaktoren op grond van de ons ter beschikking staande gedeponeerde stukken onverantwoord is".

Ter inzage leggen van alle stukken

 

Zo lang het besluit van de stillegging van Doel 3 en Tihange 2 niet onomstotelijk is genomen, verwachten wij zonder uitzondering inzage in alle dokumenten, meetrapporten en andere bescheiden die tot het besluit Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten, hebben geleid. FANC heeft al het, werkelijk al het, nog resterende vertrouwen in zijn neutraliteit verspeeld. Om deze reden is het beslist noodzakelijk dat u het mogelijk maakt voor onafhankelijke deskundigen de resultaten zelfstandig te beoordelen en te berekenen.

Wij verwachten dat alle documenten ook in het Engels beschikbaar worden gesteld, zodat het raadplegen van onafhankelijke deskundigen wordt vergemakkelijkt. 

 

Samenvatting en onze onmiskenbare eis:

 

Wij menen dat ons grondrecht op lichamelijke integriteit door u wordt geschonden. Op grond van de hierboven opgevoerde feiten eisen wij voor onszelf, onze families en alle getroffen mensen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, die naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van uw onverantwoordelijke handelwijze het slachtoffer zouden zijn van een ongeval in Tihange of Doel: Onmiddellijke, definitieve stillegging van Doel 3 en Tihange 2!

 

Eerste ondertekenaars:

 

Organisaties:

 

Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie (D)
AKW-Nee Aachen (D)
Laka Foundation (NL)
nucléaire stop kernenergie (B)
Stop Tihange (B, D, NL)
Wegberger Montagsspaziergänger gegen Atomkraft (D)

 

Privé-personen:

 

Jörg Schellenberg

Walter Schumacher

Leo Tubbax

Inge Gauglitz

Martina Haase

Petra Pade

Tom Pade

Sylvia Gabelmann

Hubert Heck

Dirk Makowski

Rob Hoenen, GroenLinks Eijsden-Margraten (NL) 

Lucy Willems, GroenLinks Maastricht (NL)

Rita Schröter

Thomas Weyts, SAP (B)

Naar boven