Een geest achtervolgt de PS: «Echt links is op komst, niets zal het nog stoppen!» PDF Print Email
Geschreven door Mauro Gasparini en Pauline Baudour op zondag, 05 mei 2013
Met deze woorden sloot Daniel Piron, gewestelijk secretaris van het ABVV van Charleroi op zaterdag 27 april de bijeenkomst over de nood aan een politiek alternatief af die samen werd georganiseerd door het ABVV van Charleroi, de CNE (Franstalige christelijke bediendencentrale) en de meeste radikaallinkse organisaties. Een belangrijke stap voorwaarts in het bijeenbrengen van krachten voor een antikapitalistisch alternatief links van de PS en Ecolo.

Internationale steun

De vergadering, waarvan we onmiddellijk het succes konden constateren (ongeveer 400  deelnemers), werd geopend door Daniel Piron, de regionale secretaris van het ABVV Charleroi Sud - Hainaut. Hij begon met het voorlezen van steunbetuigingen van Europese kameraden, ondermeer van Ken Loach, die zelf recent opriep tot linkse eenheid in Groot-Brittannië, van Olivier Besancenot van de Franse NPA, en van Pierre Laurent van de European Left Party, dat o.m. Die Linke, de Franse PG en de meeste communistische partijen omvat.

Sinds de speech op 1 mei 2012 waarin diezelfde Daniel Piron, namens het permanente comité van het ABVV-gewest Charleroi Zuid-Henegouwen opriep de krachten te bundelen om een alternatief links van PS en Ecolo te creëren, is de aanpakl nog steeds even pertinent. 

Hij wees vervolgens in een anekdote op de hypocrisie van premier Elio Di Rupo die een tweet stuurde in solidariteit met de werknemers van ArcelorMittal, terwijl hij op hetzelfde moment de notionele interest aan het verdedigen was in Davos. “Wij hebben ons kamp gekozen, zei Daniel Piron: dat van de arbeiders!” Enthousiast geschreeuw en applaus vulden de zaal wanneer hij eindigde met een «Hasta la victoria siempre!» 

Vervolgens klom Isabelle Wanschoor van de CNE Henegouwen op het podium om ons er aan te herinneren dat de syndicale aanpak er geen is om zelf, als vakbonden, een partij te creëren maar als vakbeweging te werken aan betrouwbare en consequente politieke verlengstukken voor de werkende bevolking door de PS, Ecolo en zelfs de Cdh door elkaar te schudden, en door het samenbrengen van de echte linkse partijen. Geconfronteerd met het geweld van het kapitalisme is een front van de werkende klasse meer dan noodzakelijk. Dit nog hybride project, zou terug hoop en perspectieven kunnen geven, want eenieder in zijn eigen hoekje vechten, is niet goed genoeg, zei ze. Tegen het fatalisme: “de deur van de verandering opent eerst van binnenuit”. “Een ander model is mogelijk en vooral onmisbaar », concludeerde ze, oproepend om te breken met het neoliberaal denken. 

Het woord aan de afgevaardigden

Een aantal vakbondsafgevaardigden, die niet altijd de gewoonte hebben om het woord te nemen op zo’n imposante bijeenkomst, hebben moedig herinnerd waarom ze aanwezig waren op deze bijeenkomst “aan de linkerkant van de rechterzijde”. Want men kan de PS niet meer beschouwen als een linkse partij. 

“De PS heeft ons verraden! », hekelde Christiane Maigre, vertegenwoordigster van de ABVV- werklozen woedend, herinnerend aan beruchte jacht op de werklozen, verdedigd door de “socialisten” sinds 2004, een politiek die streeft naar het precariseren van de ganse arbeidersklasse. “We kunnen enkel vertrouwen op onze eigen kracht! », voegt ze eraan toe.  

Ze veroordeelt de onderdanige gehoorzaamheid van de PS aan de eisen van de werkgevers, zoals met de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen die onlangs gestemd werd, terwijl de belastingontduikers op hun 2 oren kunnen slapen en fiscale amnestie verkregen hebben. De zaal liet luidop haar instemming met deze opmerking horen. Mathieu, afgevaardigde van de CNE (LBC) in een opvangcentrum voor gehandicapten, sprak over zijn dagelijks werk, bestaande uit contracten van bepaalde duur, de bestaansonzekerheid, de gederegulariseerde arbeidstijd. Vincent, afgevaardigde van de ACOD-Spoor, heeft ondertussen een overzicht gemaakt van de besparingen in de openbare diensten door de regering Di Rupo, met bijzondere aandacht voor de strijd tegen het “plan Magnette” om de NMBS in 2 te splitsen, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Commissie. Diezelfde Paul Magnette, nu voorzitter van de PS, reageerde op de stakingen van het spoorwegpersoneel door te zeggen «maak een tekst”, om dit vervolgens te negeren en zijn plan tijdens het verlof in december door te duwen. “Het is de PS die de dienstverlening gijzelt!”

De werkgroepen

Na een korte onderbreking waarin heel wat informele discussies plaatsvonden is er  tijd voor workshops waarin op twee vragen wordt ingegaan. De eerste betreft het in de steek laten van het sociale terrein door de traditionele partijen. Het antwoord van Isabelle Wanschoor in devoltallige vergadering was bondig: elk terrein wordt nu verlaten door de heersende partijen. Maar zelfkritiek werd ook gegeven: de arbeidersbeweging heeft soms ook sommige terreinen in de steek gelaten, Isabelle stelde vervolgens voor om de term “extreem links” te vervangen door “links”, vermits alle anderen gewoonweg een rechts beleid voeren, en ze riep op om de kapellekesmentaliteit bij links op te geven, net als de stereotype ideëen over de verschillende vakbonden. Ze besloot met het verdedigen van de nood om de bevolking opnieuw politiek te vormen, zodat iedereen zich de politieke debatten terug kan eigen maken. 

Daniel Piron bracht een antwoord naar voor op de tweede vraag, een dringende: welke verdere perspectieven geven aan deze dag? De eerste taak voor de organisatoren is om dit initiatief uit te breiden in Wallonië, Brussel en in Vlaanderen en om contacten te leggen met gelijkaardige initiatieven buiten België. Maar ook naar de verenigingen toe, de culturele en academische wereld en vooral in de richting van “al degenen die vandaag lijden”.

Een werkgroep werd belast met het ontwikkelen van een actieplan maar ook met een antikapitalistisch noodplan dat op een participatieve manier tot stand moet komen, en moet vertrekken van de actualiteit. Het komt er op aan een breed debat op gang te trekken in de arbeidersbeweging. 

 

Last but not least werd de kwestie van de verkiezingen van 2014  besproken. Uit de discussies bleek dat dit initiatief ook moet worden gezien in het kader van de verkiezingen van 2014. «Niet vanuit één partij», maar door de aanwezigheid van alle linkse krachten die deelnemen aan de vergadering». «Om de stem van het volk te laten horen.» 

Paul, ik ben niet alleen!

Het was dit moment dat Daniel Piron uitkoos om Paul (Magnette) uit te dagen: « Kijk Paul, ik ben helemaal niet alleen!», wijzend naar de deelnemers de samenwerking met de CNE benadrukkend. Een staande ovatie volgde, de zaal stond op om op te roepen «Tous ensemble, we geven niet op!» Bijna 400 personen staan al klaar voor de strijd. Hij besloot door op te roepen om deel te nemen aan de manifestatie van 29 mei en aan die van 1 mei, waarop hij ook de CNE uitnodigde. Een oprechte Internationale sloot de dag in stijl af.


Enkele foto's


Naar boven