Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Bart verandert de dingen: de N-VA in actie PDF Print Email
Geschreven door Jan Blommaert en Filip De Bodt op donderdag, 27 juni 2013
Op steeds meer terreinen, in steeds meer steden, wordt het beleid van de N-VA duidelijker met de dag. Door de manier waarop deze partij de samenleving vorm wil geven, haar -ultraliberale- sociale model, maar ook louter de gedrevenheid en volharding waarmee ze voor haar project gaat, De Wever himself op kop, vormt ze een belangrijk gevaar voor links, de arbeidersbeweging, de jongeren, vrouwen en migranten. Tegelijk vallen we toch best niet in de val de N-VA gewoon als een “Vlaams Belang”-light te beschouwen, een fascistische wolf in schapenvacht. Alhoewel de overname van ideeën, en vroegere kaders en leden, van het VB op sommige plaatsen toch wel erg bruine smurrie oplevert... Het N-VA is een specifiek fenomeen, dat verdient op zichzelf geanalyseerd, en bestreden te worden. We publiceren alvast enkele artikels van Jan Blommaert en Filip De Bodt (SAP-WEB).

 

 

De contouren van het N-VA Vlaanderen

 

Door Jan Blommaert

 

Overal te lande zijn de N-VA besturen op kruissnelheid gekomen. Het heeft een tijdje geduurd, want de plotse doorstoot van de partij naar bestuursmandaten her en der zorgde ervoor dat heel wat onervaren bestuurders het roer van hun gemeente in handen kregen. Bestuurlijk prutswerk, amateurisme en scherpslijperij waren het gevolg. En de parel aan de N-VA kroon, Antwerpen, gaf daarbij nogal dikwijls het voorbeeld.

Deze bestuurders zijn nu echter volop bezig het Vlaanderen te scheppen dat de N-VA wil en kan gestalte geven. Herinner U: dat Vlaanderen zou een inclusieve samenleving zijn aangedreven door de nestwarmte van een gedeeld moreel kader en vertrouwen in het bestuur. Zo luidde het voor de verkiezingen. We kunnen nu even de feiten bekijken. 

 

1. De N-VA zet zwaar in op wat we ‘Vlaamsheid’ zullen noemen. Schepenen van Vlaamse Zaken, actieplannen om het ‘Vlaams karakter’ van de gemeente of stad meer scherpte te geven, 11-juli vieringen, leeuwenvlaggen en nieuwe straatnaambordjes, vereisten inzake taalkennis voor wie zich wil inschrijven in de gemeente of een sociale woning wil huren: deze dingen zijn constanten en ze worden nu royaal gefinancierd met belastinggeld. Nationalisme-van-bovenuit is een feit.

2. Vermits het nationalisme-van-onderuit niet zo best vlot, keert de N-VA zich tegen socioculturele organisaties die haar project niet of niet helemaal delen. Wie kritisch is over het nationalisme van de N-VA ziet de subsidiekraan dichtgedraaid. In verschillende plaatsen – Antwerpen op kop – worden kritische en/of allochtone culturele organisaties, jeugdclubs en dergelijke op droog zaad gezet.

3. Wat het sociale beleid betreft: de recente begrotingsvoorstellen van De Wever in Antwerpen snoeien keihard in de werking voor de armste burgers. Het Antwerpse OCMW zal op zijn eentje nagenoeg evenveel bezuinigen als de hele Stad Gent bijeen. Men neemt zich voor enkel datgene te doen wat wettelijk (vooralsnog) opgelegd is. En dat in een stad die een concentratieplaats is voor armoede en grootstedelijke problematiek. Wie arm is, hoort niet in Antwerpen.

4. De afbouw van sociale ondersteuning gaat gepaard aan een uitbreiding van het repressieve arsenaal. De N-VA is zeer enthousiast over de nieuwe regeling inzake GAS-boetes. De Stad Antwerpen investeert ijverig in bewakingscamera’s. Het veiligheidsbeleid is selectief: demonstranten die voor foute thema’s de straat op gaan kunnen worden opgepakt en beboet, wie de juiste thema’s kiest veroorzaakt blijkbaar minder overlast. Van een reeds gedeeld moreel kader is vooralsnog weinig te bespeuren; het moreel kader wordt van bovenuit met alle macht opgelegd.

5. Inzake de arbeidsmarkt en de bestrijding van de crisis volgt de N-VA slaafs het spoor van VOKA, UNIZO en andere ondernemerslobby’s. Ben Weyts is van oordeel dat de CAO’s en de index er moeten aan geloven, Jan Jambon trekt de kar van de door gigantische fraudedossiers besmeurde diamantclub, en Antwerpen schold zo maar even 52 miljoen boete kwijt aan havenbedrijven die hun contractuele plichten niet waren nagekomen. De N-VA rijdt zonder de minste scrupules voor de ploeg van de kapitaalkrachtige elites.

6. Inzake onderwijs reduceert de N-VA alles wat fout loopt tot problemen van gebrekkige taalkennis. Ze doet dat zonder hinder te ondervinden van feitenkennis, louter op ideologische gronden. Ook hier zien we nationalisme-van-bovenuit. Het cascade-model dat ons onderwijs kenmerkt wordt door N-VA dan ook op geen enkele wijze aangepakt: men lijkt best happy met een systeem van ‘winners’ en ‘losers’. Ook hier rijdt de N-VA schaamteloos voor de elites.

Deze elementen keren telkens weer terug. Net zoals een bestuurscultuur die overleg en inspraak met minder favoriete groepen burgers minacht, revanchisme predikt tegenover vroegere bestuursploegen (al zijn die, zoals in Antwerpen, nagenoeg identiek aan de huidige), deskundige standpunten naast zich neerlegt wanneer deze de eigen visies dreigen klem te rijden, blijk geeft van verregaande onkunde en onwetendheid wat betreft nationale en internationale regelgeving, en zonder omwegen de belangen van de enen laat primeren boven die van anderen. De Wever noemt dit ‘het primaat van de politiek’: hij zelf en niemand anders beslist; de rest heeft zich daar naar te schikken. Vlaanderen is niet meer van iedereen.

 

Ziedaar de kracht van verandering. Ziedaar dat warme en inclusieve Vlaamse nest dat de N-VA zo graag en gepassioneerd bepleit in haar propaganda. Nooit kreeg Vlaanderen een zo elitair gelaat, en nooit werden zij die niet tot de elite behoren – en dat zijn er nogal wat – zo nadrukkelijk uitgesloten in een volstrekt gepolariseerd maatschappijmodel.

 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de blog van Jan Blommaert.

 

 

Denderleeuw: om ter Vlaams(ch)t door GAS-boetes

 

Door Filip De Bodt

 

De Gemeenteraad van Denderleeuw stemt vanavond over een verregaand ‘Vlaams Manifest’. Het wordt een cocktail (mengeling) van alle ‘Vlaamse blikvangers’ die de laatste maanden in een aantal gemeenten de revue (het overzicht) passeerden. Denderleeuw zet daarmee het meest extreme manifest op kaart. Nieuw is dat men ook GAS-boetes aanwendt om de naleving van het manifest te controleren.

 

 In Denderleeuw kwam na lange discussie een N-VA-CD&V-Open VLD coalitie aan de macht. Op het nippertje werd gedoogsteun van het Vlaams Belang vermeden. Deze coalitie legt nu vanavond een ‘Vlaams Manifest’ voor aan de gemeenteraad. In Het Nieuwsblad licht N-VA burgemeester Jan De Dier het manifest al toe. Net zoals in Beveren en Aalst komen er leeuwenvlaggen in het straatbeeld. De gemeenteborden worden vervangen door nieuwe borden ‘Denderleeuw, Vlaamse Gemeente’. Reclameborden mogen niet in een andere taal en winkels zullen aangespoord worden om de mensen in het Nederlands te bedienen.

 

 De Dier wil evenwel volgens Het Nieuwsblad nog een stap verder gaan: “We gaan alle verenigingen aanschrijven om het manifest na te leven. Dat kan bijvoorbeeld op voetbaltrainingen waar we lesgevers zullen vragen om alle lessen in het Nederlands te geven. Ook voor publicaties wordt best het Nederlands gebruikt. We gaan ons ook tot de handelaars richten met de vraag om hun klanten steeds in het Nederlands aan te spreken en Nederlandstalige namen voor initiatieven te gebruiken. We zullen handelaars ook aanmoedigen om nieuwe winkels een Nederlandstalige naam te geven” De gemeentelijke adviesraden moeten waken over de toepassing van het Manifest. Over de kostprijs is nog niets bekend.

 

 Het gemeentebestuur onderzoekt ook of men de voorgestelde maatregelen niet kan afdwingen: “Wat vb. verkeerssignalisatie betreft, zouden we de maatregel kunnen ondersteunen met GAS-boetes.” Er wordt een gemeentelijke dienst opgericht die alle taalklachten van nabij moet opvolgen en overtreders tegen het Manifest moet aanporren om zich in regel te stellen.

Op die manier zou men voor de eerste keer in Vlaanderen GAS-boetes gebruiken om het nederlandstalig karakter van een gemeente te onderstrepen.

 

Ico Maly, auteur van een boek over de N-VA vindt dit er in elk geval over: “Hier zie je enerzijds terug heel die antiverlichtingsideologie van die partij in actie komen. Niet de grondwet, de vrijheid en de gelijkheid van alle burgers is het doel, maar de constructie van een banaal nationalisme. Om wat wettelijk niet afdwingbaar is toch af te dwingen zet men de Gasboetes in. Hier zien we de slippery slope in werking van die Gasboetes: ze ondermijnen de rechtstaat en worden ad hoc ingezet om het doel van die nationalistische partij te realiseren. Ze ondermijnen zo de vrijheid van de burgers en de rechtstaat om hun homogene Vlaamse natie te realiseren.”

 

Filosoof Bleri Leshhi is geschokt: “Als dit goedgekeurd wordt, heel waarschijnlijk wel, dan heeft N-VA en de rest van het bestuur de twee belangrijkste punten van VB gerealiseerd. “

 

Aalst

 

 Ook Aalst werkte zich deze week opnieuw in de actualiteit. N-VA voorzitter Sarah Smeyers heeft er in het OCMW een fraudecel opgericht is die evenveel ambtenaren telt als die van grote steden als Antwerpen en Gent. GROEN!-raadslid Andreas Verleysen bracht de zaak op de gemeenteraad en kreeg er bijval van ex-OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (SP.a): “Van kleine muggen worden olifanten gemaakt. Een groeiende groep van hulpbehoevenden wordt opnieuw en onnodig gestigmatiseerd. Het warme imago van het open en toegankelijk omgevormde sociaal huis dreigt door de oprichting van deze anti-fraudecel schade op te lopen.”

 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van 't Uilekot

 

Naar boven